Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Nabór 2018/2019

Email Drukuj PDF

LOGO_BSIS-min

   NABÓR DO

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2018/2019

 

  • DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY [PRZECZYTAJ]
  • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM [PRZECZYTAJ]

 


 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017

z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych , do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60)

ustala się, co nastepuje:

  1. Określa się na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego,w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załączniki 1-6.
  2. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załącznikach 1-6.
  4. Postanowienie zostało opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół.

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/201 DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Szkoła powstała 1 września 2008 roku i posiada swoją siedzibę w Rybniku przy
ulicy 3-go Maja 18. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzoną przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Warunki w szkole pozwalają
na podjęcie nauki przez osoby niepełnosprawne. Nauka w szkole jest nieodpłatna.

 

 

OTWIERAMY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W ZAWODACH:

  - mechanik pojazdów samochodowych
   - lakiernik
   - fryzjer
   - elektryk
   - blacharz samochodowy
   - piekarz
   - cukiernik
   - stolarz
   - sprzedawca
   - fotograf
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   - złotnik – jubiler
   - elektromechanik
   - wędliniarz
   - murarz- tynkarz
   - ślusarz
   - dekarz
   - kamieniarz
   - krawiec
   - monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych
   - mechanik motocyklowy
   - elektromechanik pojazdów samochodowych
   - kierowca - mechanik
   - kucharz

 

Ilość miejsc w klasach od 15 do 25 osób.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki

bezpośrednio u pracodawcy lub (w Izbie Rzemieślniczej, tel.324407650 ).

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl / dla kandydatów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.


W rekrutacji mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16ust.5a ust. z dnia 7 września 1991 o syst. Oświaty (Dz.U.z 2015r. poz. 2156, z póżn. zm.)

Składają oni dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły do 23.08.2017r.


I TERMINY REKRUTACJI

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 maja do 19 czerwca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym od 14 lipca do 18 lipca 2017r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust.7 ustawy o systemie oświaty).

art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust.4. art.155 ust.4.art165 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe- Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w ust 2, w terminie wyznaczonym przecz przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt,(burmistrz, prezydent miasta)potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 06 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2017r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 07 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 11 sierpnia 2017r.

art.20zc ust. 6-9 ustawy

 

Wydanie przez szkołę zawodową prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 07 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 11 sierpnia 2017r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 07 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 14 sierpnia 2017r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16 sierpnia 2017r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- najpóźniej do 17 lipca 2017r.*

Termin w postępowaniu uzupełniającym - niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- najpóźniej do 18 sierpnia 2017r.*

 

* Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.

 

Dostarczenie przez kandydata:


umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z dniem 01.09.2017r.

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

karty zdrowia

dwóch podpisanych zdjęć

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lipca 2017r. do 21 lipca 2017r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 23 sierpnia 2017r.

 

Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

 

II KRYTERIA NABORU

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt)-

maksymalnie po 20 pkt za wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym (za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie w przeliczeniu  ( 0,2 pkt)

b)  punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech                                      wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (max 100 pkt)

Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to : język polski -obowiązkowy, język obcy , matematyka i informatyka

Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

 

-  celujący - 19 punktów,

-  bardzo dobry - 16 punktów,

-  dobry - 13 punktów,

-  dostateczny - 9 punktów,

dopuszczający - 0 punktów


c) liczba punktów  za otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów,

d)  uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratoria oświaty - 12 punktów (za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2  punkty)

e)  szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum max 5 punktów


     -        pierwsze miejsce lub tytuł laureata 5 pkt

-        drugie miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt

-        trzecie miejsce lub wyróżnienie 3 pkt

(obowiązuje zasada przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.)

 

f) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

 

-  celujący - 19 punktów,

-  bardzo dobry - 16 punktów,

-  dobry - 13 punktów,

-  dostateczny - 9 punktów,

-  dopuszczający - 0 punktów


Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 

 

III WYNIKI REKRUTACJI


1. Całością prac związanych z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna    Komisja Rekrutacyjno  Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.


2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowego limitu miejsc. Nie wyznacza się minimalnej liczby punktów potrzebnych do przyjęcia.


3. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych;

b)  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

c)  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru szkoły i kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

d)  osoby, których wynik z egzaminu gimnazjalnego jest najwyższy;

e)  osoby, których średnia z przedmiotów obowiązkowych jest najwyższa;

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Druki do pobrania !!!

skierowanie kandydata do nauki zawodu (wypełnia pracodawca) [POBIERZ]


podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wypełniają kandydaci , którzy nie rejestrują się elektronicznie) [POBIERZ]

 

deklaracja rodziców  [POBIERZ]

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!