Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Nabór 2019/2020

Email Drukuj PDF

LOGO_BSIS-min

   NABÓR DO

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa  prawna [przeczytaj]

 

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5 2019 z  dnia 28 stycznia 2019r.
zmieniająca decyzję nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów  do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
 Podstawa prawna art.149,art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 ze zm.).
ustala się co następuje:

1. Określa się na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, podane w załączniku.
2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załączniku.
3. Decyzja została opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                  
TERMINY REKRUTACJI

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 25 czerwca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26 lipca do 30 lipca 2019r.

2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 28 czerwca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do  5 sierpnia 2019r.

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)  okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2019r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 16 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 21 sierpnia 2019r.

6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 24 sierpnia 2019r.

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 30 sierpnia 2019r.

8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Termin w postępowaniu uzupełniającym - niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6 2019 z  dnia 28 stycznia 2019r.
zmieniająca decyzję nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych  tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
Podstawa prawna art.154, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.).

ustala się, co następuje:

Określa się na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

1. Określa się na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, podane w załączniku.
2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załączniku.
3. Decyzja została opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                      

TERMINY REKRUTACJI

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 25 czerwca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26 lipca do 30 lipca 2019r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 28 czerwca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do  5 sierpnia 2019r.

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)  okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2019r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 16 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 21 sierpnia 2019r.

6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 24 sierpnia 2019r.

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 30 sierpnia 2019r.

8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym -  niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Dostarczenie przez kandydata:

- umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z dniem 01.09.2019r.
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie karty zdrowia
- dwóch podpisanych zdjęć

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lipca 2019r. do 21 lipca 2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 23 sierpnia 2019r.

Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

                                            
II KRYTERIA NABORU

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt)- maksymalnie po 20 pkt za wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym (za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie w przeliczeniu  ( 0,2 pkt)

b) punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (max 100 pkt)

Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to : język polski -obowiązkowy, język obcy ,  matematyka  i informatyka
Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

c) liczba punktów  za otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum z  wyróżnieniem  5 punktów,

d) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratoria oświaty - 12 punktów (za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2  punkty)

e) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum max 5 punktów

- pierwsze miejsce lub tytuł laureata 5 pkt
- drugie miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt
- trzecie miejsce lub wyróżnienie 3 pkt

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Szkoła powstała 1 września 2008 roku i posiada swoją siedzibę w Rybniku przy ulicy 3-go Maja 18. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzoną przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Warunki w szkole pozwalają na podjęcie nauki przez osoby niepełnosprawne.
Nauka w szkole jest nieodpłatna.
 szkolair

OTWIERAMY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W ZAWODACH:

- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik
- fryzjer
- elektryk
- blacharz samochodowy
- piekarz
- cukiernik
- stolarz
- sprzedawca
- fotograf
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- złotnik – jubiler
- elektromechanik
- wędliniarz
- murarz- tynkarz
- ślusarz
- dekarz
- kamieniarz
- krawiec
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- mechanik motocyklowy
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca –mechanik
- kucharz

Ilość miejsc w klasach od 15 do 25 osób.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki bezpośrednio u pracodawcy lub (w Izbie Rzemieślniczej, tel.324407650 ).
Rekrutacja do klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl / dla kandydatów kończących gimnazjum  i szkołę podstawową w roku szkolnym 2018/2019.

W rekrutacji mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16ust.5a ust. z dnia 7 września 1991 o syst. Oświaty (Dz.U.z 2015r. poz. 2156, z póżn. zm.)
Składają oni dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły do 23.08.2019r.


Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
    
II KRYTERIA NABORU

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu zewnętrznego (max 100 pkt)
-maksymalnie po 20 pkt za wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym (za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie w przeliczeniu  ( 0,2 pkt)
 
b) punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (max 100 pkt)
Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to : język polski -obowiązkowy, język obcy ,  matematyka  i informatyka
Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

c) liczba punktów  za otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem  5 punktów,

d) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratoria oświaty - 12 punktów (za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2  punkty)

e) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia szkoły max 5 punktów

- pierwsze miejsce lub tytuł laureata  5 pkt
- drugie miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt
- trzecie miejsce lub wyróżnienie  3 pkt

(obowiązuje zasada przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.)

f) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty


Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły

Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

III WYNIKI REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna    Komisja Rekrutacyjno  Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowego limitu miejsc. Nie wyznacza się minimalnej liczby punktów potrzebnych do przyjęcia.
3. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru szkoły i kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
d) osoby, których wynik z egzaminu gimnazjalnego jest najwyższy;
e)   osoby, których średnia z przedmiotów obowiązkowych jest najwyższa;

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Druki do pobrania !!!


-  skierowanie kandydata do nauki zawodu (wypełnia pracodawca ) [POBIERZ]


-  podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wypełniają kandydaci, którzy nie rejestrują się elektronicznie ) [POBIERZ]


-  deklaracja rodziców [POBIERZ]


Rybnik 06.02.2019r.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!